Algemene voorwaarden webshop Solis Benelux B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

 1. Solis Benelux: de onderneming Solis Benelux B.V., kantoorhoudende te (7311 XX) Apeldoorn aan het adres Stadskade 318 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64731286.
 2. Website: de website van Solis Benelux, te raadplegen via https://www.solis.com/ en alle bijbehorende folders.
 3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Solis Benelux en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Consument: de Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Partijen: de Klant en Solis Benelux gezamenlijk.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn en op basis waarvan de Klant Producten koopt bij Solis Benelux en Solis Benelux de Producten aan de Klant levert.
 7. Product(en): alle zaken die op de Website door Solis Benelux worden aangeboden, zoals koffiemachines, ventilatoren, haardrogers en keukenmachines.
 8. Schriftelijk: communicatie per brief en e-mail.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64731286.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Solis Benelux zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als de Klant in zijn aanvaarding van het aanbod bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, dan zijn deze voor Solis Benelux slechts bindend, indien en voor zover deze door Solis Benelux uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Het kan voorkomen dat Solis Benelux niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Solis Benelux het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
 5. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en Prijzen

 1. Een aanbod op de Website vervalt als het Product waarop het aanbod betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Solis Benelux kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Solis Benelux afkomstige documenten zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 3. Solis Benelux kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 4. Alle op de Website en in andere van Solis Benelux afkomstige documenten vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 5. De transportkosten komen voor rekening van de Klant. De hoogte van de kosten zullen in het bestelproces worden weergegeven.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Solis Benelux en het voldoen aan de daarbij door Solis Benelux gestelde voorwaarden. De Klant kan het aanbod van Solis Benelux aanvaarden door het bestelproces op de Website af te ronden.
 2. Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de Klant langs elektronische weg een bevestiging hiervan.

Artikel 5. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure moet de Klant alle gevraagde gegevens en informatie invullen. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die gegevens en informatie. Solis Benelux hoeft geen onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie.
 3. De Klant kiest tijdens de registratieprocedure een wachtwoord waarmee hij na de registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 4. De Klant dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Solis Benelux is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat de Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt dan ook onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 5. Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Solis Benelux daarvan in kennis te stellen, zodat Solis Benelux gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst en levering

 1. Als blijkt dat door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Solis Benelux het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 2. Solis Benelux kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als Solis Benelux op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden – zoals vooruitbetaling – te verbinden.
 3. Solis Benelux is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 4. Solis Benelux is gerechtigd om een bestelling met meerdere Producten in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
 5. Is voor de levering van bepaalde Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant Solis Benelux Schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat de Klant Solis Benelux een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
 6. In uitzondering op lid 5 geldt dat als de Klant een Consument is, dat de leveringstermijn maximaal 30 dagen bedraagt.
 7. De levering van de overeengekomen Producten geschiedt DDP (Incoterms 2020). Dit betekent dat de levering plaatsvindt en het risico over gaat op het moment dat de Producten door Solis Benelux op het door de Klant opgegeven adres aan de Klant ter beschikking zijn gesteld.
 8. De Klant is verplicht om de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de Klant dit nalaat, dan is bij Solis Benelux gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant.
 9. Solis Benelux is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, als het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant die een Consument is. Uitsluitend de Consument kan dan ook gebruik maken van het herroepingsrecht.
 2. De Consument heeft het recht om de Overeenkomst met Solis Benelux binnen 14 dagen na levering zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden (beëindigen).
 3. De termijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen.
 4. Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Consument in een fysieke winkel zou kunnen.
 5. Als de Consument het Product beschadigt, mag Solis Benelux de schade (waardevermindering) bij de Consument in rekening brengen. De Consument ontvangt in dat geval een lager bedrag terug dan de Consument aan Solis Benelux heeft voldaan.
 6. Als de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht zoals omschreven in lid 2, dan moet de Consument hiervan Schriftelijk melding maken bij Solis Benelux. De Consument kan deze melding doen met behulp van het Europese Modelformulier voor herroeping of op andere Schriftelijke en duidelijke wijze. De Consument moet het Product met alle toebehoren vervolgens binnen 14 dagen - na de hiervoor bedoelde melding - naar Solis Benelux terugsturen.
 7. De verzendkosten en het risico voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van de Consument, tenzij de Consument van Solis Benelux een verkeerd Product heeft ontvangen.
 8. Zodra Solis Benelux de in lid 6 bedoelde melding van de Klant heeft ontvangen, betaalt Solis Benelux het door de Consument betaalde bedrag – of een lager bedrag in geval van waardevermindering – binnen 14 dagen aan de Consument terug.
 9. De Consument kan in uitzondering op lid 1 geen beroep doen op het herroepingsrecht indien het een Product betreft die niet geschikt is om te worden teruggezonden om de reden van gezondheidsbescherming of hygiëne- zoals haardrogers en koffiemachines – en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 8. Betaling            

 1. De Klant dient betalingen aan Solis Benelux volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden te voldoen. Solis Benelux is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering heeft de Klant een betalingstermijn van 30 dagen ingaande op de dag na levering, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als de Klant niet tijdig en volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Solis Benelux voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Solis Benelux moet maken voor de incasso van wat de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.
 3. Als de Klant een Consument is en de Consument niet tijdig en volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan stelt Solis Benelux de Klant nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Klant het verschuldigde bedrag opnieuw niet tijdig en volledig, dan is de Klant wettelijke rente en incassokosten aan Solis Benelux Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Solis Benelux moet maken voor de incasso van wat de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.
 4. Solis Benelux heeft het recht om de betalingen die de Klant aan Solis Benelux voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Solis Benelux is gerechtigd om de levering van Producten op te schorten en/of te staken als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
 6. De Klant is verplicht om bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum Schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven bij Solis Benelux te melden. Als de Klant binnen 8 dagen na factuurdatum geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen de factuur die na de hiervoor bedoelde termijn van 8 dagen worden ingediend, hoeft Solis Benelux niet in behandeling te nemen.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 9. Garantie

 1. Solis Benelux staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Solis kan – afhankelijk van het Product – een garantie aan de Klant verstrekken. In dat geval gelden uitsluitend de garantievoorwaarden zoals bij het Product bijgesloten. Slechts de Klant die voldoet aan die garantievoorwaarden, heeft aanspraak op de betreffende garantie. Anderen dan de Klant hebben in geen geval aanspraak op garantie.
 3. Als de Klant bij Solis Benelux kenbaar maakt dat hij een beroep doet op de garantie, dan is de Klant verplicht om het Product zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 5 dagen – deugdelijk verpakt en voorzien van alle in de garantievoorwaarden genoemde bescheiden naar Solis Benelux toe te sturen.

Artikel 10. Onderzoek en klachten

 1. De Klant is verplicht om de geleverde Producten direct nadat deze aan hem ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de Klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. De Klant is niet gerechtigd om de fabrieks- en handelsmerken en de type- en identificatienummers of -tekens te verwijderen, beschadigen of wijzigen.
 3. Als de Klant een Consument is en niet tevreden is met een Product, dan kan de Consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 7. Voor de Klant die geen Consument is geldt dat eventuele zichtbare gebreken binnen 2 dagen na levering Schriftelijk bij Solis Benelux moeten worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken moeten uiterlijk binnen 2 dagen, nadat het gebrek is ontdekt of de Klant het gebrek had kunnen ontdekken, Schriftelijk bij Solis Benelux worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Solis Benelux in staat is adequaat te reageren.
 4. Als van een gebrek later melding wordt gemaakt dan vermeld in lid 3, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. De Klant moet Solis Benelux in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken. De Klant moet het betreffende Product dan ook voor zijn rekening en risico aan Solis Benelux retourneren.
 6. Als de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Producten.
 7. Als Solis Benelux oordeelt dat een Product gebrekkig is en de Klant tijdig een klacht heeft ingediend, dan zal Solis Benelux het gebrekkige Product – naar keuze van Solis Benelux – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Ingeval van vervanging is de Klant gehouden om het vervangen Product aan Solis Benelux te retourneren en de eigendom daarvan aan Solis Benelux over te dragen, tenzij Solis Benelux anders aangeeft.
 8. Als Solis Benelux oordeelt dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Solis Benelux voor rekening van de Klant.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud        

 1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van Solis Benelux totdat alle vorderingen die Solis Benelux op Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
 2. Zolang er op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Klant deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen. In uitzondering op het vorenstaande geldt dat de Klant niet gerechtigd is om de Producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de Klant surséance van betaling is gevraagd of de Klant in staat van faillissement is verklaard.
 3. De Klant is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Solis Benelux te bewaren.
 4. Solis Benelux is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen als de Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
 5. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Solis Benelux daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Solis Benelux is in dat geval gerechtigd om de Producten terug te nemen.
 6. De Klant zal Solis Benelux te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Solis Benelux.

Artikel 12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

 1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle bij het aanbod en de Overeenkomst behorende ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, beschrijvingen, constructie- en fabricagegegevens behoren aan Solis Benelux toe. Zij gaan nooit op de Klant over. De uitoefening van de intellectuele en industriële eigendomsrechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Solis Benelux voorbehouden.
 2. Slechts na betaling van het ten gevolge van de Overeenkomst aan Solis Benelux verschuldigde, komt aan de Klant ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

 

Artikel 13. Overmacht

 1. Solis Benelux is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Solis Benelux geen invloed kan uitoefenen en waardoor Solis Benelux niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals ziekte of wanprestatie door leveranciers.
 3. Solis Benelux kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de Klant.
 4. Als Solis Benelux ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Solis Benelux gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De door Solis Benelux te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Solis Benelux kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren Producten.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van twaalf (12) maanden na levering. In uitzondering op het vorenstaande geldt dat als de Klant een Consument is, dat de in lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van vierentwintig (24) maanden na levering. Indien de door Solis Benelux verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Solis Benelux is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 13).
 4. Solis Benelux is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Solis Benelux is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen en Solis Benelux is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
  1. het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van Producten;
  2. onjuist onderhoud van Producten;
  3. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van Producten;
  4. slijtage door normaal gebruik van Producten;
  5. plaatsing, bewerking en/of verwerking van Producten;
 6. Aansprakelijkheid van Solis Benelux jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 7. Solis Benelux kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Solis Benleux aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 8. Als Solis Benelux aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Solis Benelux te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Solis Benelux in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
 9. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Solis Benelux wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt daarvan Schriftelijk bij Solis Benelux meldt.

Artikel 15. Website

Solis Benelux stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. Solis Benelux kan dit alleen niet garanderen. Solis Benelux rekent op begrip van de Klant tijdens mogelijke storingen op of onderhoud van de Website. De Klant kan Solis Benelux in ieder geval niet aansprakelijk stellen voor de schade die de Klant lijdt wegens het feit dat de Website van Solis Benelux niet toegankelijk is.

Artikel 16. Persoonsgegevens

Solis Benelux respecteert de privacy van de Klant en behandelt de ontvangen persoonlijke informatie vertrouwelijk. Daarbij neemt Solis Benelux alle regels die staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Meer informatie over het privacybeleid van Solis Benelux staat vermeld in de privacyverklaring op de website https://www.solis.com/ van Solis Benelux. Solis Benelux treft in ieder geval maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Indien deze Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Solis Benelux partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 3. Ingeval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
 4. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen tussen Solis Benelux en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Solis Benelux is gevestigd.
 5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.
 6. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust Schriftelijk contact met ons op.

Solis Benelux B.V.
Stadskade 318
7311 XX Apeldoorn
e-mail: info.nl@solis.com

Would you like Solis to redirect you to our local store?

Scroll to top